เครื่องช่วยฟังคนหูหนวก

เครื่องช่วยฟังเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็กที่สวมใส่ในหูหรือหลังใบหู เพื่อท่าหน้าที่ขยายเสียง จาก ภายนอกท่าให้ผู้ฟังรับรู้เสียงได้ดีหรือได้ยินมากขึ้นทั้งในสถานการณ์ที่เงียบสงบและมีเสียงดัง โดยเฉพาะผู้ที่ สูญเสียการได้ยินจะช่วยให้สามารถสื่อสารในชีวิตประจ่าวันได้  เครื่องช่วยฟัง ( Hearing aids) แบ่งเป็น 2 ประเภทคือ เครื่องช่วยฟังชนิดฟังเสียงทางอากาศ (Air conduction hearing aid) เป็นเครื่องที่ใส่ ไว้ที่หู โดยให้ เสียงผ่านเข้าทางช่องหู และเครื่องช่วยชนิดฟังเสียงทางกระดูก…

Posted On

Pregnancy Signs

Would you be able to be pregnant? The confirmation is in the pregnancy test. In any case, even before you miss a period,…

Posted On

What is Negative Ion?

Negative ions are a type of oxygen atom that is charged by an additional electron. It is made in nature by the influence…

Posted On